GIỚI THIỆU
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 11
Số lượt truy cập: 8718454
QUANG CÁO
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 03/04/2017 10:25:59 CH
Chương trình Cải cách hành chính là một trong 03 chương trình mục tiêu quốc gia trọng điểm giai đoạn 2015-2020, cùng với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương mục tiêu quốc gia giảm nghèo là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh đã mạng lại những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2016, đó là: Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã quan tâm chú trọng triển khai các nhiệm vụ CCHC ngay từ đầu năm thông qua việc ban hành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp cụ thể; kiểm tra, rà soát nhiệm vụ, công việc, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp, huy động các nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thái độ, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên, các thủ tục hành chính công được tiếp nhận thụ lý, giải quyết đúng quy định, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chính sách xã hội, đăng lý kinh doanh, tư pháp - hộ tịch; hiệu quả khai thác sử dụng trang thông tin điện tử UBND huyện, Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trao đổi qua email đã được phát huy, phục vụ đắc lực cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của địa phương. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn kết nối mạng Internet, mạng nội bộ và trao đổi, khai thác thông tin trên hệ thống dùng chung của UBND huyện; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng làm việc từ UBND huyện đến cấp xã được đầu tư khá đồng bộ, hiện đại; việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong hoạt động chuyên môn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao, phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm cùng với việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu quả bộ máy các cấp; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn đã được phân định rõ đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC năm 2016 vẫn còn một số hạn chế cần được tập trung chỉ đạo khắc phục, đó là: Một số đơn vị chưa nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa, nội dung công tác CCHC đối với hoạt động quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ ở các cấp, các ngành, do đó, thiếu sâu sát trong chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC nói chung và nhiệm vụ cụ thể tại mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng. Công tác tuyên truyền CCHC còn thiếu thường xuyên, chưa thực sự đổi mới về phương pháp, nội dung tuyên truyền; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa rộng rãi, số lượng cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc còn yếu cả ở huyện và xã; chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; thái độ, trách nhiệm, tác phong, lề lối, đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ chưa nghiêm, vẫn còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là khi giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đây là rào cản lớn đối với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, đến trật tự kỷ luật, kỷ cương pháp luật. Những hạn chế đó đã ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chỉ số CCHC ở cấp huyện và cả ở cấp xã năm 2017.

Để thực hiện tốt công tác CCHC trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ, nhóm giải pháp sau:

 1. Ngay từ đầu năm 2017, các cơ quan, đơn vị bám sát các nhiệm vụ CCHC năm 2017 tại Quyết định số 6427/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch CCHC huyện năm 2017 để tham mưu UBND huyện, BCĐ CCHC huyện ban hành các Chương trình, Kế hoạch đã đề ra; chú trọng công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, xã, thị trấn thực hiện; làm tốt chế độ thông tin báo cáo đảm bảo sự chỉ đạo đồng bộ, thông suốt của UBND huyện, BCĐ CCHC huyện ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở góp phần nâng cao chất lượng đánh chỉ số cải cách hành chính.

          2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC của huyện giai đoạn 2016-2020 nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC và để người dân, doanh nghiệp hiểu được mục đích, ý nghĩa công tác CCHC và cùng tham gia xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động.

3. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo thứ bậc hành chính; tuân thủ quy trình, quy định của nhà nước trong tổ chức và hoạt động chuyên môn; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, nhất là những hành vi nhũng nhiễu, sách nhiễu nhân dân, doanh nghiệp.

Xây dựng đồng bộ cơ cấu vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ưu tiên các ngành du lịch, nông học, thủy sản có thế mạnh của địa phương; bố trí công việc cho cán bộ đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, phát huy tính năng động, sáng tạo trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lấy kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ và mức độ hài lòng của nhân dân để đánh giá chất lượng cán bộ, làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế tại mỗi cơ quan đơn vị, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

          4. Chú trọng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước, hiệu quả hoạt động tại Trung tâm giao dịch Một cửa liên thông huyện, Bộ phận giao dịch Một cửa ở các xã, thị trấn thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; niêm yết công khai đầy đủ các Bộ thủ tục hành chính; bố trí công chức có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc; kiểm tra, rà soát và đề xuất bải bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân, doanh nghiệp.

          5. Tăng cường kiểm tra công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế để tham mưu, đề xuất cho UBND huyện, BCĐ CCHC huyện các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác CCHC tạo phong trào thi đua sôi nổi từ xã đến huyện góp phần thực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

          Với tinh thần và quyết tâm cao của UBND huyện, BCĐ CCHC huyện, các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn, tin tưởng rằng công tác CCHC trong năm 2017 sẽ có những bước chuyển mới, đạt được những kết quả cao trong lộ trình xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp và năng động.

NGUYỄN XUÂN DŨNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN


TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Xuân Cường
Phạm Xuân Cường
Admin
Lê Văn Hoài
Lê Văn Hoài
Admin
Thúy Hằng
Thúy Hằng
Văn thư - 0967236168
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng HĐND và UBND huyện
Điện thoại: 0232.3882553 - Email: bbtlethuy@quangbinh.gov.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com